Säännöt

Naivistien Ystävien voimassaolevat säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Naivistien Ystävät ry ja kotipaikka on Hämeenlinna. Jäljempänä näissä
säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä Ystävät.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot
Ystävien tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Naivistit Iittalassa -säätiön toimintaa sekä tukea
sitä taidenäyttelyiden järjestämisessä ja taideteosten hankkimisessa.
Jäljempänä näissä säännöissä Naivistit Iittalassa -säätiöstä käytetään nimeä säätiö.
Ystävät voivat esimerkiksi

 • osallistua säätiön tilojen ja ympäristön hoitamiseen / ylläpitämiseen / huolehtimiseen
 • järjestää kahvila- ja kannatustuotteiden myyntitoimintaa
 • edistää naivistisen taiteen siirtymistä sukupolviketjuissa eteenpäin lasten, nuorten ja
  perheiden naivistisilla taidetapahtumilla
 • järjestää jäsenilleen vierailuja ja tutustumismatkoja taidenäyttelyihin, -museoihin ja erilaisiin
  kulttuuritilaisuuksiin
 • myöntää mahdollisuuksien mukaan avustuksia säätiön toimintaa edistäviin tarkoituksiin
  Toimintansa tukemiseksi Ystävät voivat ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja
  testamentteja sekä asianomaisella luvalla järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja
  huvitilaisuuksia. Ystävät voivat toimintaansa varten omistaa tarpeellista kiinteää tai irtainta
  omaisuutta.

3§ Jäsenet
Ystävien varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy Ystävien
tarkoituksen. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea Ystävien tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja
kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta Ystävien hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai
kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä Ystävien kokouksessa kutsua henkilö, joka
on huomattavasti edistänyt ja tukenut Ystävien toimintaa.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota Ystävistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Ystävien kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on Ystäviin liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään Ystävissä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
Ystäviä tai ei enää täytä laissa taikka Ystävien säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Jäsenmaksu
Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruudesta kummallekin
jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6§ Hallitus
Ystävien asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6
muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten
välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat
siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

7§ Ystävien nimen kirjoittaminen
Ystävien nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Ystävien tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen
vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta hallitukselle.

9§ Ystävien kokoukset
Ystävien vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun
loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Ystävien kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Ystävien äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Ystävien kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Ystävien kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota
on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Ystävien kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.

10§ Ystävien kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava Ystävien kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta sähköpostitse, postitetuilla kirjeillä tai Ystävien kotipaikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä.

11§ Vuosikokous
Ystävien vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
  kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
  ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  Mikäli Ystävien jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
  ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
  kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja Ystävien purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai Ystävien purkamisesta on tehtävä Ystävien
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Ystävien purkamisesta.
Ystävien purkautuessa käytetään sen varat Ystävien tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Ystävien tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.